Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

ประชุมกับ Toyota เรื่องหลักสูตร

11 กุมภาพันธ์ 2560

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผู้บริหารจากบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประชุมร่วมความก้าวหน้าในการสูตร วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ