Our Career

หน้าที่การงานและความทรงจำเก่าๆ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน

แนะแนวการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษากึ่งหนึ่งและทุนเต็มให้กับนักเรียน มัธยมปลาย ม.6 ให้กับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนจ่านกร้อง และโรงเรียนพุทธชิราชพิทธยาคม

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ