Our Career

หน้าที่การงานและความทรงจำเก่าๆ

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

อบรมการพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟฟ้า
รางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.ชนะ อบรม Car Design
ประชาสัมพันธ์ภาคอีสานช่วง 2
สาขาไฟฟ้าฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
วันสถาปนาคณะครบรอบ 25 ปี
โครงการ สานฝันวิศวฯ - ครูแนะแนว
ทำบุญคณะวันสถาปนาครบรอบปี 2557
โครงการสัมมนาคณะฯปี 2557 (เฟส 2)
ค่ายสานฝันสู่เส้นทางวิศวกรนักบริหาร
โครงการเส้นสู่วิศวฯนักบริหาร
สัมมนาคณะประจำปี 2555