หลักสูตร

บริหารสินค้าคงคลังหลักสูตร การบริหารจัดการสินค้าคงคลังสมัยใหม่ 4.0

ระหว่างวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2560

สินค้าคงคลังมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนขององค์กร การบริหารสินค้าคงคลังที่ดีจะเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่ต่ำ เนื้อหาหลักสูตรการอบรมจะนำเสนอทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ ชี้ประเด็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทางด้านสินค้าคงคลัง วิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์จริง การพัฒนาระบบ Business Intelligent เพื่อบริหารจัดการพัสดุคงคลัง การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

เนื้อหาของการสัมมนา

  1. พื้นฐานการวางแผนและการควบคุมสินค้าคงคลัง
  2. บทบาทความสำคัญของสินค้าคงคลังในโซ่อุปทาน
  3. การวิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
  4. การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. แนวทางการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง
  6. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงานด้านสินค้าคงคลัง
  7. การสร้าง Business Intelligent เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
  8. กรณีศึกษา

วิธีการรับสมัคร

มีค่าลงทะเบียน 5,000.00 บาท

วันเวลาและสถานที่

วันที่: 19 - 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:00 น. (อีก 205 วัน)
สถานที่: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร. 02-697-6705 (คุณฐิติรัตน์) หรือ 099-915-2922 (คุณสุภมาส)
Email: supamas.milk@gmail.com