หลักสูตร

เสริมศักยภาพธุรกิจ ติดปีกอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล 4.0 ด้วยนวัตกรรม

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุงสู่ Thailand 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับแนวโน้มดังกล่าว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ ขึ้นเพื่อให้มุมมองที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจในอนาคต

เนื้อหาของการสัมมนา

  1. แนวโน้มไทย แนวโน้มโลก กับการขนส่งโลจิสติกส์
  2. เสวนา "Thailand 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์"

วิธีการรับสมัคร

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

วันเวลาและสถานที่

วันที่: 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 น. (อีก 198 วัน)
สถานที่: อาคาร 23 ชั้น 7

เวลา กำหนดการ
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา
13.30 - 14.30 น. บรรยาย "แนวโน้มไทย แนวโน้มโลก กับการขนส่งและโลจิสติกส์"
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.45 น. เสวนาพิเศษ "ประเทศไทย 4.0 กับโอกาสด้านโลจิสติกส์"
 
  1. ที่ปรึกษา โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตรกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ
  2. ผู้ประกอบการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก ITAP ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์โลจิสติกส์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา อาจารย์คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)
  4. ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์โลจิสติกส์
  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรพร ศุภจำปิยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช.
15.45 - 16.00 น. ถาม - ตอบ และแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

โทร. 02-697-6705 (คุณฐิติรัตน์) หรือ 099-915-2922 (คุณสุภมาส)
Email: supamas.milk@gmail.com