กำหนดการ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ Non Degree / Short Course วันที่จัด
1 การประยุกต์ใช้แบบจำลอง Arena เพื่อการตัดสินใจในธุรกิจ 17 - 19 มิถุนายน 2560 อีก 100 วัน