เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์

About us

Visit facebook fanpage

ผู้บริหาร

ผู้บริหารคณวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี
จันทรประกายกุล

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย
รัตนนนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ดร.วัฒนชัย พฤกษ์กานนท์

ดร.วัฒนชัย
พฤกษ์กานนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.มณิสรา บารมีชัย

ดร.มณิสรา
บารมีชัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา