Knowledge Management

การจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีการศึกษา 2561

เรื่อง บูรณาการงานวิจัย / งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2560

  1. บูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
  2. ตัวอย่างการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
  3. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน ส่งผลดีอย่างไรต่อนักศึกษา
  4. ถ้าอาจารย์ท่านอื่นมีความสนใจจะต้องดำเนินการอย่างไร

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้