Revise

แนวทางปฏิบัติที่ดี

แนวทางปฏิบัติที่ดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดดำเนินการมาครบรอบ 20 ปี ในปีการศึกษา 2553 นี้ โดยพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความสามารถ เพื่อรับใช้ภาคอุตสาหกรรม และพัฒนางานวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น  ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงตระหนักดีถึงการสร้างมาตรฐานการศึกษาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์งานวิจัย อันเป็นภารกิจที่สำคัญเพื่อนำไปสู่เป้าหมายและแผนการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย