Consultance

งานช่วยเหลือและบริการสังคม

1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม kaizen เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัท มิตรผล

หน่วยงาน: บ.พาเนลพลัส จก.

ปีพุทธศักราช:

รายละเอียด

2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บ.มิตรผลพัฒนา จก.

ปีพุทธศักราช:

รายละเอียด

3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ปีพุทธศักราช: 2559

รายละเอียด

4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฎิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บริษัท มิตรผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด

ปีพุทธศักราช: 2559

รายละเอียด

5. โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการฯ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการตรวจประเมินระบบความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการปฎิบัติงานด้วยแนวคิดแบบลีน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

หน่วยงาน: บ.มิตรผลไบโอฟูเอล จำกัด

ปีพุทธศักราช: 2559

รายละเอียด