โครงการประกวดนวัตกรรม

เวทีเฟ้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ บนเส้นทางของคนรุ่นใหม่

1
ลงทะเบียน
ป้อนข้อมูลเบื้องต้นให้ครบ
2
ยืนยันข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลถูกต้อง
3
ส่งผลงาน
เพื่อพิจารณาคัดเลือก
4
แข่งขัน
แข่งขันชิงชนะเลิศ

หลักการและเหตุผล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และ แผนธุรกิจด้านการประหยัดพลังงานและโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “AN INNOVATIVE ENGINEERING SCHOOL OF ENTREPRENEURS 2018” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยี่ต่างๆ มาประดิษฐ์ให้ตรงความหัวข้อที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนให้เกิดการผลักดันสิ่งประดิษฐ์ และนวัตถกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ และ/หรือการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ พื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพและนโยบายของรัฐบาลยุคคนไทย 4.0

วัตถุประสงค์

 1. สร้างโอกาสให้นักศึกษาชั้นสายอาชีวศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้เข้าแข่งขัน
 2. สร้างเวทีให้นักศึกษาชั้นสายอาชีวศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ได้ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตถกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชองพานิชย์ และเชิงชุมชน/สังคม
 3. สร้างนักศึกษาให้มีการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำและอัตลักษณ์ที่ดีที่สามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ชื่อเสียง
 4. เพื่อเป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นให้มีประสิทธิภาพสูงและแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนรุ่นใหม่
 5. เพื่อต่อยอดงานประดิษฐ์อุปการณ์ประหยัดพลังงานและแผนธุรกิจ

การประกวด

 1. สิ่งประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม IoT (Industrial Internet of Things)
 2. แผนธุรกิจด้านบริการหรือโลจิสติกส์

การสอบคัดเลือก

คณะกรรมการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้คัดเลือกผ่านการเข้ารอบ และประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

ขั้นตอนการแข่งขันตลอดโครงการ

 1. สมัครเข้าแข่งขันผ่านระบบที่ ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ
 2. ทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 3. รอการติดต่อกลับว่าผลงานของท่านได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศหรือไม่
 4. หากผลงานของท่านได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะเรียนเชิญมาทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในวันที่ 25 เมษายน 2561 และทำการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย

การประกาศผล

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 ผ่านทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศษสตร์ และจะประกาศผลชนะเลิศและมอบของรางวัลในวันที่ วันที่ 25 เมษายน 2561 ณ. เวทีแข่งขัน

รางวัล

รางวัลการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท

1. รางวัลสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

1. รางวัลแผนธุรกิจ

การส่งผลงาน

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ เพื่อส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศทางเว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน