Courses

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กรได้ ตลอดจนสามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ชั้นสูงของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ (LRDI-UTCC) ที่เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลผลการศึกษาวิจัยเชิงลึกจากการปฎิบัติจริงของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

รายละเอียดหลักสูตร | สมัครเรียนหลักสูตรนี้