Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Feb

24

2018

คำถาม: สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรไหม

โดย นศ.ปี60 เขียนว่า:

อยากทราบว่าตอนนี้สภาวิศวกรได้รับรองหลักสูตรวิศวกรรมของนักศึกษาปี60หรือเปล่าคะ เพราะลองไปตรวจในเว็บของสภาแล้วขึ้นสิ้นสุดที่ปี59อะค่ะ

คณบดีตอบว่า:

เนื่องจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากหลักสูตรเดิมเพื่อให้มีความทันสมัย ซึ่งปกติใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งเป็นกระบวนการปกติในการขอรับรองหลักสูตรค่ะ 

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
คณบดี

เมื่อ: 26 February 2018, เวลา: 01:00PM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น