Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Mar

29

2018

คำถาม: การรับรองหลักสูตร

โดย ผู้ปกครอง เขียนว่า:

ขอความชัดเจนในการทำเรื่องขอการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรของหลักสูตรปี 60 คาดว่าเร็วที่สุดจะได้รับการรับรองในปีการศึกษาใด

คณบดีตอบว่า:

เนื่องจากหลักสูตรปี พ.ศ. 2560 เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่จากหลักสูตรเดิมเพื่อให้มีความทันสมัย ซึ่งปกติใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ซึ่งเป็นกระบวนการปกติในการขอรับรองหลักสูตรค่ะ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
คณบดี

เมื่อ: 30 March 2018, เวลา: 09:43AM

ความคิดเห็น:

เขียนความคิดเห็น