Talk with dean

พูดคุยกับคณบดีได้ทุกวัน ที่นี่

Sep

03

2020

คำถาม: สาขา โลจิสติกส์ ปริญญาเอก

โดย ณัฐพล ขาญวาทิตานนท์ เขียนว่า:

เรียน ท่านผู้เกี่ยวข้อง ผมกำลังจะสมัครเรียนต่อ ปริญญาเอก สาขา โลจิlติกส์ อยากทราบว่า ถ้าจบมา แล้วจะได้เป็น วิศวกร หรือไม่ และมีการรองรับจาก สภาวิศวกรรม หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ ขอแสดงความนับถือ

คณบดีตอบว่า:

เรียนคุณณัฐพล
   ก่อนอื่นขอบคุณที่ให้ความสนใจกับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาโลจิสติกส์ของเรานะครับ  ผมขอตอบคำถามตามประเด็นดังนี้ครับ 

   1) ถ้าจบมาแล้วจะได้เป็นวิศวกรหรือไม่

          การได้เป็นวิศวกรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานและส่วนใหญ่จะดูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีเป็นหลักมากกว่าระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกครับ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนใหญ่จะไม่ไปทำงานในตำแหน่งวิศวกรแล้วครับ เพราะคุณวุฒิการศึกษาสูงเกินไป ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ ที่ปรึกษา ฯลฯ ครับ

  2) มีการรองรับจากสภาวิศวกรรมหรือไม่

         ผมเข้าใจว่าคำถามน่าจะประมาณว่าหลักสูตรผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรหรือไม่ ใช่หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็ขอตอบคำถามนี้ว่าอย่างนี้ครับ  หลักสูตรทุกหลักสูตรของเราผ่านการรับรองจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือเดิมคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครับ สภาวิศวกรเองให้การรับรองแค่เพียงหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้นครับไม่ได้ดูถึงระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทและปริญญาเอก ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของเราก็ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกรทั้งหมดครับ  สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาโลจิสติกส์ ของเรานั้น เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับคุณวุฒิปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  เราเปิดหลักสูตรนี้เป็นที่แรกของประเทศไทย และเราน่าจะเป็นที่เดียวที่มีหลักสูตรด้านโลจิสติกส์ที่เป็นวิศวกรรมในระดับปริญญาตรี และมีครบทุกระดับ คือปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกครับ นักศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมโลจิสติกส์ สามารถทำงานในตำแหน่งวิศวกรได้ครับ

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร
คณบดี

เมื่อ: 3 September 2020, เวลา: 11:55PM

ความคิดเห็น:

 • ผู้เยี่ยมชม
  #1ณัฐพล ขาญวาทิตานนท์

  8 September 2020, 02:44PM

  ขอบคุณมากครับ อาจารย์ :)

 • ผู้เยี่ยมชม
  #2คณบดี

  8 September 2020, 10:33PM

  ด้วยความยินดีครับ

เขียนความคิดเห็น