สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Department of Automotive Business Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำได้แก่ การตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ลิสซิ่ง ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม เช่น ร้านอะไหล่ อู่ซ่อมและศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมและศูนย์บริการมอเตอร์ไซค์ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจรถมือสอง ธุรกิจประดับยนต์และเครื่องเสียงรถยนต์ จนถึงธุรกิจปลายน้ำเช่น การรีไซเคิลรถยนต์

หลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ของสังคมและตรงกับตลาดแรงงานในประเทศไทยอย่างแท้จริง

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เป็นหลักสูตรทางวิศวกรรมหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่เน้นการพัฒนาความรู้และทักษะตลอดโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์
 • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาหลักสูตร จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
 • เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 • เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการทางด้านยานยนต์ชั้นนำของประเทศ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2
 • เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคทางด้านยานยนต์เพื่อพัฒนาฝีมือและทักษะให้แก่นักศึกษา
 • นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะให้สามารถเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจยานยนต์ที่หลากหลายและเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และความเข้าใจตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจยานยนต์
 • หลักสูตรมีความร่วมมือกับบริษัท อารีบาบา ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประกอบการทำธุรกิจออนไลน์
 • นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นควบคู่ในหลักสูตร
 • เป็นหลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
 • เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทำไมต้องเลือกเลือกเรียนหลักสูตรนี้

“วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์” เป็นหลักสูตรที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย ด้วยแนวคิด ธุรกิจ + วิศวิกรรมยานยนต์ กับความร่วมมือกับกับภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถยนต์ เช่น บริษัทโตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงด้านธุรกิจยานยนต์อย่างแท้จริง

นอกจากเข้าทำงานในอุตสาหกรรมขนาดใหม่ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ จักรยานยนต์ และยางรถยนต์ แล้ว ยังมีบริษัทขนาดกลาง เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมสำหรับยานยนต์มากกว่า 4,000 แห่ง รวมทั้งบริษัทขนาดเล็กให้บริการซ่อมบำรุงจำนวนมากทั่วประเทศแล้ว บัณฑิตยังสามารถนำไปความรู้ไปใช้ในการวางแผนและสร้างธุรกิจอิสระของตนเองที่เกี่ยวข้องในอนาคต

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เช่น ธุรกิจขายรถยนต์ ธุรกิจซ่อมรถยนต์ ธุรกิจการตกแต่งรถยนต์ ธุรกิจไฟแนนซ์และลิสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจติดตั้งเครื่องเสียง ธุรกิจไฟเบอร์กลาส ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส และสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าธุรกิจรถยนต์มือสองและธุรกิจรีไซเคิล
 2. วิศวกรผู้ตรวจประเมินต่างๆทางด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานยานยนต์ตามหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน เช่น กรมขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investor: BOI) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 3. วิศวกรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมยานยนต์ เช่น วิศวกรชิ้นส่วนยานยนต์ วิศวกรการผลิต วิศวกรศูนย์บริการซ่อม วิศวกรโรงงาน และวิศวกรการออกแบบยานยนต์ เป็นต้น

ตัวอย่างสถานประกอบการ

โรงงานผลิตยานยนต์, ธุรกิจขายรถยนต์, ธุรกิจซ่อมรถยนต์, ธุรกิจการตกแต่งรถยนต์, ธุรกิจไฟแนนซ์และลิสซิ่ง, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจติดตั้งเครื่องเสียง, ธุรกิจไฟเบอร์กลาส, ธุรกิจปั๊มน้ำมัน, ปั๊มแก๊ส, และสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าธุรกิจรถยนต์มือสองและธุรกิจรีไซเคิล

ประมาณเงินเดือนเริ่มต้น

18,000 - 25,000 บาท ต่อเดือน

ระยะเวลาในการศึกษา

หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตร 3 ปีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว.ส.)

ความร่วมมือของหลักสูตร (สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา)

 1. เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาหลักสูตร จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด
 2. เป็นหลักสูตรที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน และอุปกรณ์จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัทบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
 3. เป็นหลักสูตรที่นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานที่สถานประกอบการทางด้านยานยนต์ชั้นนำของประเทศ
 4. เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคทางด้านยานยนต์เพื่อพัฒนาฝีมือและทักษะให้แก่นักศึกษา
 5. หลักสูตรมีความร่วมมือกับบริษัท อาลีบาบา ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประกอบการทำธุรกิจออนไลน์
 6. เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทย

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครคัดเลือกใช้ผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) หรือใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ จากคณะ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนและหากเลือกสมัครเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ ส่วนคณะอื่น ๆ จะเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับ
 3. แนบหลักฐานการสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ (ม. 6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
 4. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยใดหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือ ต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองและสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น