วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

Automotion Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมยานยนต์

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมยานยนต์

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Automotion Innovation Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมยานยนต์)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.บ. (นวัตกรรมยานยนต์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Engineering (Automotion Innovation Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B. Eng. (Automotion Innovation Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ เริ่มจากธุรกิจต้นน้ำได้แก่ การตลาดยานยนต์ การออกแบบยานยนต์ การจัดหาชิ้นส่วนเพื่อการผลิต อุตสาหกรรมการผลิต การผลิตชิ้นส่วน การวางแผนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงงานขาย การกระจายสินค้า การรับประกัน ไฟแนนซ์ ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ การให้บริการและงานซ่อม เช่น ร้านอะไหล่ อู่ซ่อมและศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมและศูนย์บริการมอเตอร์ไซค์ ปั๊มน้ำมันและปั๊มแก๊ส ธุรกิจรีไซเคิล ธุรกิจรถมือสอง ธุรกิจประดับยนต์และเครื่องเสียงรถยนต์ หลักสูตรนี้ใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมเป็นหลักร่วมกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับ การบริหารจัดการทางวิศวกรรมและการตลาด ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องทางด้านวิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของสังคม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

143 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย (เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ มีภาษาที่สามให้เลือกเรียนระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน)

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558
 • เปิดสอนในภาคต้น ปีการศึกษา 2558

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปี พ.ศ. 2560

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ เช่น ธุรกิจขายรถยนต์ ธุรกิจซ่อมรถยนต์ ธุรกิจการตกแต่งรถยนต์ ธุรกิจไฟแนนซ์และลิสซิ่ง ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจติดตั้งเครื่องเสียง ธุรกิจไฟเบอร์กลาส ธุรกิจปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส และสถานีชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้าธุรกิจรถยนต์มือสองและธุรกิจรีไซเคิล
 • วิศวกรผู้ตรวจประเมินต่างๆทางด้านกฎเกณฑ์และมาตรฐานยานยนต์ตามหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน เช่น กรมขนส่งทางบก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(Board of Investor: BOI) กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • วิศวกรชิ้นส่วนยานยนต์
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรศูนย์บริการซ่อม
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรโรงงาน
 • วิศวกรการวางแผนการผลิต
 • วิศวกรทางด้านการรีไซเคิล
 • วิศวกรประกอบการอิสระในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์
 • วิศวกรการออกแบบยานยนต์
 • วิศวกรบำรุงรักษา