วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

Automotion Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

สำหรับนักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการเรียนหลักสูตร ปวส. เทียบโอน และหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถติดต่อเพื่อขอดูแผนการเรียนได้ที่คณะฯ