วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 23 ปีแห่งความไว้ใจ

(Computer & Multimedia Engineering)

วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย

สาขา

คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ เป็นสาขาเก่าแก่เป็นอันดับที่สองในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

เรา

เน้นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตให้มีความแตกต่าง นอกจากจะเสริมในเรื่องของความผู้ประกอบการแล้ว ในปัจจุบัน เราออกแบบหลักสูตรให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์ทางด้าน FinTech และพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการ เข้าสู่วงการ Startup ได้ทันที นักศึกษาของหลักสูตรนี้ จึงถูกหล่อหลอมให้เป็นผู้ตื่นตัว ใฝ่รู้ และพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างในอนาคต ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และธุรกิจ

วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย

มี

พี่ๆ ศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ในวงการ การเงิน การธนาคาร บริษัทชั้นนำของประเทศ เป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ และอยู่ในวงการ Startup มากมาย ที่พร้อมจะมาบ่มเพาะ และให้คำแนะนำน้องๆ ของเขาตั้งแต่ปีหนึ่งไปจนสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังมีศูนย์ Innovation Design Entrepreneur (IDE Center) และเป็นสมาชิกของ eTouch Thailand เราจัดหาสิ่งเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาของเราพร้อมก้าวสู่ตลาดงานอย่างมั่นคง

ความ

ต่อเนื่องในการศึกษาและสิ่งแวดล้อมเป็นสากล เป็นสิ่งที่เราตระเตรียมให้กับนักศึกษา ปัจจุบัน เรามีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ทางด้าน FinTech และกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรปริญญาเอก ทางด้าน FinTech ซึ่งจะเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่ดำเนินการเรียนการสอนทางด้าน FinTech ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ เรายังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และมีโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ทำให้สร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ที่เป็นสากล

วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย

แตกต่าง

จากการเรียนการสอนทั่วไปเป็นสิ่งที่เราและมหาวิทยาลัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เราใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตร จะได้รับ iPad สำหรับการเรียนการสอนด้วยระบบ Digital Hybrid Learning System ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมมือกับบริษัท Apple เราเชื่อว่า เทคโนโลยีสร้างความแตกต่างให้กับการเรียนการสอน และมีผลต่อการรับรู้ของนักศึกษาในเชิงบวก นอกจากนี้ เรามีทุนการศึกษามากมายจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจและขาดแคลน