วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering and Artificial Intelligence

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.บ. (คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Engineering (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B.Eng. (Computer Engineering and Artificial Intelligence)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียโดยเป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการสร้างทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา