สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

Department of Computer & Multimedia Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Computer and Multimedia Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Engineering (Computer and Multimedia Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B.Eng. (Computer and Multimedia Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียโดยเป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นการสร้างทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา