วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์

การศึกษา

 • 2004 - 2009, Doctor of Philosophy (Information Technologies), University of Sydney, Australia
 • 1998 - 1999, Master of Science Electrical Engineering, University of Southern California, USA
 • 1990 - 1994, Bachelor of Engineering Electrical Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

การศึกษา

 • M.Eng Electrical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
 • Diploma Program Telecommunication Engineering, University of California, Berkeley, United State of America
 • M.Eng. Computer Engineering, Pennsylvania State University, State College, United State of America
 • B.Eng Electrical Engineering, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย

การศึกษา

 • 1995 - 1998, Ph.D. Biology, Mahidol University, Thailand
 • 2003 - 2004, Postdoctoral fellows, National Research Council, Canada
 • 1997 - 2000, Doctor of Technical Science Remote sensing and Geographic Information Systems, Asian Institute of Technology, Thailand
 • 1990 - 1992, M.Sc. Computer Information Systems, Assumption University, Thailand
 • 1983 - 1987, B.Sc. Medical Technology, Mahidol University, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี

การศึกษา

 • 2544 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
 • 2537 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด