วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สำหรับนักศึกษารหัส 17 เป็นต้นไป

สำหรับแผนการเรียนหลักสูตร ปวส. เทียบโอน และหลักสูตรเสาร์อาทิตย์ ขึ้นอยู่กับผลการเทียบโอนของนักศึกษาแต่ละบุคคล สามารถติดต่อเพื่อขอดูแผนการเรียนได้ที่คณะฯ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

สำหรับนักศึกษารหัส 55 - 59