วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย พ.ศ. 2560

แผน ข. หลักสูตรสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
3(3-0-6) -
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Innovation – Driven Entrepreneurship)
3(3-0-6) -
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (1)
(General Education – Elective (1))
3(3-0-6) -
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics 1)
3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics 1)
3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1
(Engineering Physics Laboratory 1)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104
NG151 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1
(Computer Programming 1)
3(3-0-6) -
NG152 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
(Computer Programming Laboratory 1)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG151
รวม 20

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (2)
(General Education – Elective (2))
3(3-0-6) -
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics 2)
3(3-0-6) -
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
3(3-0-6) -
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2
(Engineering Physics Laboratory 2)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG105
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง
(Mechanical Workshop Practice)
1(0-2-1) -
NC153 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Programming 2)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG151
NC154 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
(Computer Programming Laboratory 2)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NC153
รวม 21

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1
(English for Communication in Careers 1)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือ เทียบเท่า
GExxx วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก (3)
(General Education – Elective (3))
3 (3-0-6) -
NG204 ตัวแบบคณิตศาสตร์ทางการเงิน
(Financial Mathematical Models)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG102
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NC252 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG151
NC253 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electric Circuits and Electronics)
3(3-0-6) -
NC254 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electric Circuits and Electronics Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NC253
NC359 คอมพิวเตอร์กราฟิก
(Computer Graphics)
3(3-0-6) -
รวม 22

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai for Careers)
3(3-0-6) -
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2
(English for Communication in Careers 2)
3 (3-0-6) -
NC251 คณิตศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์
(Computer Mathematics)
3(3-0-6) -
NC351 ระบบฐานข้อมูล
(Database Systems)
3(3-0-6) -
NC352 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล
(Database Systems Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NC351
NC255 ตรรกศาสตร์ดิจิทัล
(Digital Logics)
3(3-0-6) -
NC256 ปฏิบัติการตรรกศาสตร์ดิจิทัล
(Digital Logics Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NC255
NC360 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks)
3(3-0-6) -
NC361 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer Networks Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NC360
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NC353 ไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessors)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NC255
NC354 ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์
(Microprocessors Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NC353
NC355 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Organizations and Architectures)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NC255
NC356 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
(Software Engineering)
3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG151
NG201 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
(Probability and Engineering Statistics)
3(3-0-6) -
NCxxx วิชาเอกเลือก (1) 3(3-0-6) -
NCxxx วิชาเอกเลือก (2) 3(3-0-6) -
รวม 19

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด
(Digital Innovative Thinking and Coding)
3(3-0-6) -
NC357 ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)
3(3-0-6) -
NC358 ปฏิบัติการระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems Laboratory)
1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NC357
NC401 การจัดการโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Project Management)
3(0-9-18) -
xxxxx วิชาเลือกเสรี (1) 3(3-0-6) -
NCxxx วิชาเอกเลือก (3) 3(3-0-6) -
NCxxx วิชาเอกเลือก (4) 3(3-0-6) -
รวม 19

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NC402 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(0-9-18) สอบผ่าน NC401
NCxxx วิชาเอกเลือก (5) 3(3-0-6) -
xxxxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) -
รวม 9

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NC001 สหกิจศึกษา 6(0-40-20) หน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ำกว่า 54 หน่วยกิต
รวม 6