วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

Computer Engineering and Artificial Intelligence

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ครูปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมพร สำอางค์ศรี

การศึกษา

  • 2548 - 2550, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย
  • 2540 - 2543, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด

คุณเบญญาทิพย์ ศรีเจริญ

การศึกษา

  • 2545 - 2549, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด