ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering and Financial Technology

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

NEW IDEA NEW BREATH HERE

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

เราสร้าง

หลักสูตรที่เหมือนกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่อื่นทั่วไป คือเราสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัย มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นอย่างดี

ความแตกต่าง

จากที่อื่นเป็นสิ่งที่เราคำพยายามหาคำตอบให้กับบัณฑิต นั่นก็คือ เราไม่ได้เพียงให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เรามุ่งที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์แห่งการประกอบการ ซึ่งหมายความว่า เรามุ่งสร้างบัณฑิตที่สามารถวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงินที่นำไปประกอบธุรกิจได้จริง กล่าวคือ “วิจัยในสิ่งที่ขายได้”

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ตั้งแต่วันแรก

ที่นักศึกษาสมัครเข้ามาเรียน นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการออกแบบเนื้อหารายวิชาสัมมนา โดยการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจจะฟังบรรยายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้าน FinTech

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

เราสร้าง

โปรแกรมให้ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับพื้นฐานทางความรู้ และเปิดความคิดใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา ด้วยการจับคู่นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้พูดคุยกับนักศึกษาตั้งแต่วันแรก พร้อมทั้งมีที่ปรึกษาจากภาคธุรกิจซึ่งจะให้แนวคิดและคำแนะนำในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจ

โอกาสสำหรับนักศึกษา

จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจัดเตรียมไว้ให้กับนักศึกษานอกจากการเรียนในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการทำวิจัย เพราะเราคำนึงถึง “การเปิดความคิด” ที่เป็นสากล

สนใจสมัครเรียนหรือต้องการสอบถามข้อมูล

ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร
โทร. 085-152-4487
Line id: i.supachate

สมัครเรียนเดี๋ยวนี้เลย