สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Department of Electrical & Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2533 บัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะมีคุณลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างดังนี้

 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทั้งในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และ วิศวกรรมพลังงาน สามารถนำหลักการหรือทฤษฎีทั้งสองไปประยุกต์ วิเคราะห์ และวางแผนได้
 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการค้า ด้วยลักษณะโดดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็นแหล่งความรู้และวิชาการด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรฯ เป็นวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง กับ พลังงานเครื่องกลด้านความร้อน
 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ ไฟฟ้ากำลัง และ พลังงาน
 • หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร แขนงไฟฟ้ากำลัง

ทำไมต้องเลือกเลือกเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้ประสานความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น” (Nagaoka University of Technology, JAPAN) ในการส่งนักศึกษาในสาขาวิชาไปศึกษางานโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกโดยได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ

ประมาณเงินเดือนเริ่มต้น

20,000 ถึง 40,000 บาท

ระยะเวลาในการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนปกติ

 • 3 ปีครึ่ง - 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2 ปี - 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนนอกเวลาทำการ (เสาร์ - อาทิตย์)

 • 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรฝ่ายการตลาดและบริการ
 • อาชีพอิสระ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในวิชาการแขนงอื่น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ วิศวกรไฟฟ้ามักมีฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง สามารถศึกษาต่อในวิชาการแขนงหรือสาขาต่างๆได้ไม่ยาก

ตัวอย่างสถานประกอบการ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 • การท่าอากาศยาน บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เชฟรอนในประเทศไทย จำกัด บริษัท
 • ไทยซัมมิตออโต้พาร์ท จำกัด บริษัท มิตรผล จำกัด

เกณฑ์การรับเข้าศึกษา

 1. ผู้สมัครคัดเลือกใช้ผลการสอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ไม่เกิน 2 ปี) หรือใช้ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 อันดับ จากคณะ หรือสาขาวิชาที่เปิดสอนและหากเลือกสมัครเรียนในคณะบริหารธุรกิจ จะเลือกได้ไม่เกิน 2 อันดับ ส่วนคณะอื่น ๆ จะเลือกได้ไม่เกิน 1 อันดับ
 3. แนบหลักฐานการสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามัญ (ม.6 หรือ ม.ศ.5) หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า หรือ
 3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นปริญญาตรี
 4. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกสั่งพักการศึกษา
 5. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ข้างต้นให้อยู่ในดุลพินิจ ของคณะกรรมการอำนวยการสอบ คัดเลือกนักศึกษาใหม่
วิศวกรรม ไฟฟ้าและพลังงาน

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเป็นที่ต้องการอีกมากมายในหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนสายอาชีพใหม่ วิศวกรออกแบบและจัดการระบบการขนส่ง วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่