วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Electrical and Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ไฟฟ้าและพลังงาน

หลักสูตรไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2533 บัณฑิตในสาขาวิชาไฟฟ้าและพลังงานที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะมีคุณลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างดังนี้

 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทั้งในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และ วิศวกรรมพลังงาน สามารถนำหลักการหรือทฤษฎีทั้งสองไปประยุกต์ วิเคราะห์ และวางแผนได้
 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการค้า ด้วยลักษณะโดดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็นแหล่งความรู้และวิชาการด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาไฟฟ้าและพลังงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรฯ เป็นวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง กับ พลังงานเครื่องกลด้านความร้อน
 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ ไฟฟ้ากำลัง และ พลังงาน
 • หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร แขนงไฟฟ้ากำลัง

ทำไมต้องเลือกเลือกเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรไฟฟ้าและพลังงาน ได้ประสานความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น” (Nagaoka University of Technology, JAPAN) ในการส่งนักศึกษาในสาขาวิชาไปศึกษางานโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกโดยได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ

ประมาณเงินเดือนเริ่มต้น

20,000 ถึง 40,000 บาท

ความร่วมมือของหลักสูตร (MOU)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนากาโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
 • บริษัท นิปปอน เซกิ จำกัด (ประเทศไทย)
 • บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาในการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนปกติ

 • 3 ปีครึ่ง - 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2 ปี - 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนนอกเวลาทำการ (เสาร์ - อาทิตย์)

 • 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรฝ่ายการตลาดและบริการ
 • อาชีพอิสระ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในวิชาการแขนงอื่น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ วิศวกรไฟฟ้ามักมีฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง สามารถศึกษาต่อในวิชาการแขนงหรือสาขาต่างๆได้ไม่ยาก

ตัวอย่างสถานประกอบการ

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 • การท่าอากาศยาน
 • บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เชฟรอนในประเทศไทย จำกัด
 • บริษัทไทยซัมมิตออโต้พาร์ท จำกัด
 • บริษัท มิตรผล จำกัด
วิศวกรรม ไฟฟ้าและพลังงาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเป็นที่ต้องการอีกมากมายในหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนสายอาชีพใหม่ วิศวกรออกแบบและจัดการระบบการขนส่ง วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่