วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Electrical and Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

นักศึกษาแลกเปลี่ยน

อนุชา นามพรหม

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า เกียติรนิยม อันดับ 2
อาชีพและการทำงาน
- เจ้าของบริษัทรับเหมาระบบไฟฟ้าในอาคาร
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- JENESSY Scholar, Nagaoka University of Technology
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ธีรวิทย์ วิบูลย์พล

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า เกียติรนิยม อันดับ 2
อาชีพและการทำงาน
- วิศวกรแท่นขุดเจาะน้ำมัน บริษัทเชฟรอน
- นักเรียนทุนปิโตรเลียม สำรวจ (ปตท – เชฟรอน)
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- JASSO Scholar, Nagaoka University of Technology
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ศุภเชษฐ์ สุริยะ

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า
อาชีพและการทำงาน
- วิศวกร ระบบไฟฟ้าในการออกแบบรถไฟใต้ดิน MRT บริษัทบอมบาเดียร์
- เรียนต่อปริญญาโท ทางเทคโนโลยีระบบราง ประเทศอังกฤษ
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

อินกวี สุภานันท์

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า เกียติรนิยม อันดับ 2
- นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

เยาวลักษณ์ ชะเต

การศึกษา
- ปริญญาโทและเอก มหาวิทยาลัยนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ปริญญาตรี วศ.บ วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

กนกกานต์ กฤษณะเศรณี (ออย)

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า เกียติรนิยม อันดับ 2
หัวข้อวิจัย
- Applications of Low Temperature Plasma for Nail Coated
อาจารย์ที่ปรึกษา
- ผศ.ดร.ธานัท รุ่งศิรธนะ (UTCC)
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ณัฏฐนิช อ่วมฉิม (มุก)

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า
หัวข้อวิจัย
- Factors and Trends for Using of Survices of High speed Train : Routed Bangkok-Rayong
อาจารย์ที่ปรึกษา
- Prof.Sano Kazushi
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ณัทกร อุดมพิทยภูมิพิจารณ์ (บอส)

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า
หัวข้อวิจัย
- Applications of Low Temperature Plasma for Nail Coated
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ภูดิศ วิภาสวงศ์

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
อื่นๆ
- กำลังเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

สณัญญา อ่วมงาม

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
อื่นๆ
- นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลังงาน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ศริรัญยา พรหมศร (ใหม่)

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า
หัวข้อวิจัย
- Analysis Review of Japan Energy Policy in Challenging Era
ที่ปรึกษา
- ผศ.ดร.ธานัท รุ่งศิรธนะ (UTCC)
- Prof.Nobuhiro Harada (Nagaoka University of Technology)
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
อื่นๆ
- นักเรียนทุนปริญญาโท - เอก ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ที่นากาโอกะ ของ สวทว ร่วมกับ Tokyo Inst. Tech
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

วิสิฐศักดิ์ อังวราฐิติรัชต์

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า เกียติรนิยม อันดับ 2
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
อาชีพและการทำงาน
- ทำธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจของครอบครัว
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

วุฒิชัย จิตต์ชวะนันท์

การศึกษา
- วศ.บ ไฟฟ้า เกียติรนิยม อันดับ 1
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
อาชีพและการทำงาน
- วิศวกรระบบไฟฟ้า ธุรกิจรับเหมาออกแบบระบบของครอบครัว
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ยุทธนา อ่อนสา (กาโน่)

หัวข้อวิจัย
- Energy Efficiency Improvements of Boiler in Industry
ที่ปรึกษา
- ผศ.ดร. ธานัท รุ่งศิรธนะ (UTCC)
- Prof. Nobuhiro Harada (Nagaoka University of Technology)
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
- Nagaoka University of Technology
อื่นๆ
- นักเรียนทุนปริญญาโท ของ สวทว ร่วมกับ Tokyo Inst. Tech