วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Electrical and Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

เรียนไฟฟ้าและพลังงานศาสตร์แนวใหม่

เรียนวิศวกรรมศาสตร์แนวใหม่ ต้องสัมผัสประสบการณ์แบบวิศวกรผู้ประกอบการ

วิศวกรรม ไฟฟ้าและพลังงาน

เกริ่นนำ

“ไฟฟ้าและพลังงาน” เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมและการวัด และ พลังงานความร้อนเพื่อประยุกต์เข้ากับวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และระบบจำลอง องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกลศาสตร์ และ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านไฟฟ้าและพลังงาน และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของสังคม และตามข้อกำหนดของสภาวิศวกรทุกประการ

ความต้องการของประเทศไทย

การผลิตไฟฟ้าเพื่อสนองตอบความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น มีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในธรรมชาติ ซึ่งนับวันจึงยิ่งลดน้อยลงและกำลังจะหมดไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานคลื่น ฯลฯ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติพลังงงานที่อาจเกิดขึ้นในไม่ช้า นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปด้วย เช่น อินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ การควบคุมกระบวนการอุตสาหกรรมด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ดังนั้นทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจึงมีความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ทั้งด้านระบบไฟฟ้าและพลังงานอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

อนาคต

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงานในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงได้พัฒนาหลักสูตรไฟฟ้าและพลังงาน เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลยี มีความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงงาน ด้วยการเรียนรู้ควบคู่กันทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติการ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีองค์ความรู้หลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีไฟฟ้าและพลังงาน ระบบขับเคลื่อนด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบควบคุมป้อนกลับ การควบคุมกระบวนการด้วย PLC การควบคุมด้วยไมโครคอนโทลเลอร์ ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) พลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆ เช่น การประยุกต์เซลแสงอาทิตย์ กังหันลมเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงแนวความคิดด้านการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

วิศวกรรม ไฟฟ้าและพลังงาน
วิศวกรรม ไฟฟ้าและพลังงาน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จสาขาวิชาไฟฟ้าและพลังงาน (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สามารถขอสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ( กว.) จากสภาวิศวกร บัณฑิตที่สำเร็จสาขาวิชาไฟฟ้าและพลังงาน สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าและการควบคุม งานภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาชีพใดใดได้อย่างหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เส้นทางอาชีพ

ใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้าจากสภาวิศวกร

  • วิศวกรออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า วิศวกรวางแผนระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานในกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ
  • วิศวกรภาคอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ในรูปแบบวิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรในบทบาทหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานสายการผลิต การวิเคราะห์ระบบและแก้ปัญหา การบำรุงรักษา การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ฯลฯ
  • วิศวกรเดินเครื่องและบำรุงรักษาในสายการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในองค์กรภาครัฐวิสาหกิจหรือเอกชน อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) บริษัทผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนทั้งในรูปแบบผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (SPP) ฯลฯ
  • วิศวกรฝ่ายการตลาดและการบริการ (Sale and Service Engineer) เป็นสายงานที่ได้รายได้ค่อนข้างสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ฝักใฝ่การประกอบอาชีพเชิงธุรกิจหรือการค้า และปรารถนาก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
  • งานบริหารจัดการองค์กร โดยศึกษาเพิ่มเติมในแขนงวิชาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจะมีรากฐานความรู้มั่นคงที่สามารถศึกษาต่อยอดเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในศาสตร์แขนงต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • งานบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนงานออกแบบและติดตั้งพลังงานทดแทนและเทคโนโลยี
  • งานวิจัยและพัฒนา อาทิ นักวิจัยในสถาบันวิจัยด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และแขนงวิชาการที่เชื่อมโยง
  • งานสายวิชาการ อาทิ ครู-อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน