วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Electrical and Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพร ฤทธิ์นุ่ม

การศึกษา

 • 2537 - 2540, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), ประเทศไทย
 • 2533 - 2537, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด

ดร.วรภัทร กอแก้ว

การศึกษา

 • 2016 PhD Electrical Engineering, University of Southampton, United Kingdom
 • 2004 MEng Electrical Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
 • 1995 BEng Electrical Engineering, University of the Thai Chamber of Commerce, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี

การศึกษา

 • 2541 - 2544, วศ.ด. เทคโนโลยีพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2530 - 2532, วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 2529 - 2529, ป.บัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 2527 - 2528, อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษม อุทัยไขฟ้า

การศึกษา

 • 2010 Ph.D. Electrical Engineering, The University of Sheffield, United Kingdom, 2010, Thailand
 • 1997 M.Eng. Electrical Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand
 • 1992 B.Eng. Electrical Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

อาจารย์เดวิช บรรเทา

ประวัติโดยละเอียด