วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Electrical and Energy Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ครูปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ

นายอัฏฐ์วุฒิ ไหวพริบ

การศึกษา

  • 2559 กำลังศึกษาต่อ สาขาโลจิสติกส์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย
  • 2546 - 2548, วศ.ม.สนเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย
  • 2543 - 2545, อส.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

ประวัติโดยละเอียด