วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program In Computer Engineering and Financial Technology

สมัครเรียนหลักสูตรนี้
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเงิน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

เป็นหลักสูตรแรกที่ประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีการเงิน –Financial Technology : FINTECH เช่น FinTech Startup Project Design and Management, FinTech Startup Business Modelling and Analysis, Fintech: Technology Innovation in Financial Services, Block Chain Technology, Cloud computing, Information Security in Financial Technology และ เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนี้ สามารถประกอบธุรกิจที่เรียกว่า START UP ภายใต้องค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ทางหลักสูตรได้สรรสร้างเพื่อผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยเรียนจากผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านเทคโนโลยีการเงิน - FINTECH เช่น ผู้ชำนาญการจากธนาคารต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเงิน เป็นต้น

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ภาษาอังกฤษ

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Master of Engineering (Computer Engineering and Financial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

M.Eng. (Computer Engineering and Financial Technology)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีการเงิน โดยเป็นการสอนที่เน้นการสร้างทักษะทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการเงิน (FINTECH) เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และเอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

มีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart Media ประเทศเยอรมัน และ Chubu University ประทศญี่ปุ่น

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  3. ผู้จัดการระบบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  4. ผู้บริหารด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

โครงสร้างหลักสูตร

กลุ่มวิชา แผน ก แบบ ก2
(มีวิทยานิพนธ์) (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
ข. วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ค.วิชาการค้นคว้าอิสระ - 6 หน่วยกิต
ง.วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต -

รายวิชาในหลักสูตร

วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรซึ่งไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และสนเทศศาสตร์ จะต้องลงวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต และมีการวัดผลเป็น S (ผ่าน) หรือ U (ไม่ผ่าน) ในวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
NF500 การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
(Information Organization)
-
NF501 คณิตศาสตร์การเงิน
(Financial Mathematics)
-
NF502 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
-
NF503 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
-
NF504 หลักการเขียนงานวิจัย
(Research Writing)
-

วิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NF505 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Seminar in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF506 ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Research Methodology in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF507 การสื่อสารแบบไร้สายสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Wireless Communication in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF508 การออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านการเงิน
(FinTech Startup Project Design and Management)
3(3-0-6)
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Data Warehouse and Data Mining in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF510 แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์สำหรับสตาร์ทอัพ
(FinTech Startup Business Modelling and Analysis)
3(3-0-6)
NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเทคโนโลยีการเงิน
(Information Technology for Financial Technology)
3(3-0-6)

วิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 (มีวิทยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต และนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 3 วิชา จำนวน 9 หน่วยกิต จากวิชาเลือกต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
(Information Theory and Coding
3(3-0-6)
NF513 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management)
3(3-0-6)
NF514

ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ : กลยุทธ์ แบบจำลอง และวิธีการ
(Information Systems and Service Design : Strategy, Models, and Methods)

3(3-0-6)
NF515 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน
(Fintech: Technology Innovation in Financial Services)
3(3-0-6)
NF516 ความมั่นคงของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน
(Information Security in Financial Technolog)
3(3-0-6)
NF517 เทคโนโลยีการเงินชั้นสูง
(Advanced Financial Technology)
3(3-0-6)
NF518 เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
(Financial Technology via Mobile Computing)
3(3-0-6)
NF519 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขององค์กร
(Enterprise Computer Architectures)
3(3-0-6)
NF520 สถาปัตยกรรมการบริการ
(Service-Oriented Architectures)
3(3-0-6)