วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

โลจิสติกส์

หลักสูตรโลจิสติกส์ที่เป็นวิศวกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีประสบการณ์ผลิตบัณฑิตมากว่า 25 ปี และเป็นที่แรกที่ผลิตบัณฑิตโลจิสติกส์ (วศ.บ. โลจิสติกส์) นอกจากพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัยแล้ว คณะยังสรรหาองค์ความรู้ใหม่และแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน และวิเคราะห์ทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้หลักสูตรยังผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โลจิสติกส์)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เปิดสอนในหลักสูตรโลจิสติกส์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก
 • บ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้ประกอบการ
 • ปลูกฝังทักษะเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถริเริ่มธุรกิจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้
 • เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง สามารถทำงานได้จริง
 • หลักสูตรมีความร่วมมือกับบริษัท อาลีบาบา เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ระดับโลก ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประกอบการทำธุรกิจออนไลน์
 • เป็นหลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
 • เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้

 • มีเครือข่ายของศิษย์เก่าที่เข้มแข็งในสถานประกอบการอันหลากหลาย สามารถมั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่จบไปมีงานทำ 100%
 • ผลิตบุคลากรที่จบไปแล้วไม่ได้เก่งด้านการวางแผนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องสามารถทำงานได้จริง
 • นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือการเป็นผู้ประกอบการจาก MIT (มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา)
 • นักศึกษาจะได้ดูงานทุกปีการศึกษา
 • นักศึกษาจะได้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง
 • นักศึกษาสามารถจัดแผนการเรียนให้จบภายในสามปีครึ่งได้
 • สถานที่เรียน อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • บรรยากาศในการเรียนมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ เพื่อน และรุ่นพี่

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วิศวกรโลจิสติกส์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

 1. วิศวกรประจำคลังสินค้า
 2. วิศวกรจัดซื้อ
 3. วิศวกรขนส่ง
 4. วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
 5. วิศวกรออกแบบบรรจุภัณฑ์
 6. วิศวกรบริหารนักวิเคราะห์ธุรกิจและโมเดลโลจิสติกส์
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจด้านโลจิสติกส์
 8. วิศกรออกแบบและวางแผนระบบการให้บริการโลจิสติกส์
 9. รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี กรมประมงกรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ในสาขาโลจิสติกส์

ประมาณเงินเดือนเริ่มต้น

จากข้อมูลของ Adecco Thailand 2018 ได้แสดงค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรโลจิสติกส์ อยู่ระหว่าง 20,000 – 50,000 บาท

ระยะเวลาในการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนปกติ

 • 3 ปีครึ่ง - 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2 ปี - 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนนอกเวลาทำการ (เสาร์ - อาทิตย์)

 • 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

ความแตกต่างระหว่างหลักสูตร โลจิสติกส์ และ บริหารการจัดการโลจิสติกส์

  โลจิสติกส์ บริหารการจัดการโลจิสติกส์
เนื้อหา
 • เน้นการ ออกแบบ (Design) กระบวนการจัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรม โรงงาน เช่น การออกแบบคลังสินค้า การออกแบบระบบการขนส่ง การกระจายสินค้า ฯลฯ
 • เน้นการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหา
 • เน้นการปฎิบัติและการบริหารการจัดการ (Management) ธุรกิจประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เช่น • Import-Export • Freight Forwarders • ฯลฯ
 • เน้นการเจรจาต่อรองและบริหารโครงการ
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ วศ.บ. (B.Eng) บธ.บ (BBA)