วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโลจิสติกส์

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โลจิสติกส์)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.บ. (โลจิสติกส์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B.Eng. (Logistics Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

137 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี
 • หลักสูตร ระยะสั้น เพื่อสะสมหน่วยกิตในการเทียบโอนระดับปริญญาตรี

ประเภท

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาต่างประเทศ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการค้าชั้นนำของประเทศ และมีการเรียนการสอนแบบสถานประกอบการจริง

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรโลจิสติกส์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
 • วิศวกรออกแบบและวางแผนเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจายสินค้า
 • วิศวกรประจำคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
 • วิศวกรจัดซื้อ วางแผนการผลิต และบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 • วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาในโซ่อุปทานและกิจกรรมโลจิสติกส์
 • วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
 • ผู้ประกอบการอิสระ
 • นักวิชาการ