วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รู้จักโซ่อุปทาน (SCM)

การจัดการโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management

วิศวกรรม โลจิสติกส์
โซ่อุปทานธุรกิจ หมายถึง กลุ่มคู่ค้าธุรกิจที่มีการทำงานร่วมกัน เช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ศูนย์กระจายสินค้าจนถึงร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า แสดงดังรูป ดังนั้นการจัดการโซ่อุปทานที่ดีจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การวางแผนและการจัดการร่วมกันในทุกกระบวนการ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งานส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เหนือกว่าคู่แข่งขันในทุกๆ ด้าน เช่น คุณภาพสินค้า การบริการ และราคา เป็นต้น
วิศวกรรม โลจิสติกส์