สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Department of Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

ปริญญาโท
- M.Sc. (Production Engineering) Technical University of Berlin (TU Berlin), Berlin, Germany

ปริญญาตรี
- B.Eng. (Industrial Engineering) Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) Thammasat University, Bangkok, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ วงษ์มณี

ปริญญาเอก
- 2557 ปร.ด. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี

ปริญญาโท
- 2545 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี
- 2538 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติโดยละเอียด

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา

ปริญญาเอก
-

ปริญญาโท
-

ปริญญาตรี
-

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์

ปริญญาโท
- วศ.ม (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)

ปริญญาตรี
- วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2536)

ประวัติโดยละเอียด

ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

ปริญญาเอก
- D.Eng. (Engineering Management), Southern Methodist University, USA

ปริญญาโท
- M.S. (Operations Research), Western Michigan University, USA

ปริญญาตรี
- B.Eng. (Industrial Engineering), Honor, Rangsit University, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภนันท์ ตันวรรณรักษ์

ปริญญาโท
- Master of Science degree in Electrical Engineering from The Pennsylvania State University, USA
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประกาศนีย์บัตร
- Diploma Program in Telecommunications Engineering from University of California, Berkeley, USA

ประวัติโดยละเอียด

ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์

ปริญญาเอก
- PhD. Engineering Management, School of Engineering, University of Missouri - Rolla, USA, 2008

ปริญญาโท
- M.Sc. Manufacturing Engineering, School of Engineering, University of Missouri - Rolla, USA, 2003

ปริญญาตรี
- B. Pharmacy, Chiang Mai University, Thailand, 1999

ประวัติโดยละเอียด

ดร.มณิสรา บารมีชัย

ปริญญาเอก
- Ph.D Philosophy in Industrial and System Engineering (Focusing on Supply Chain and Logistics), Lehigh University, USA

ปริญญาโท
- M.Sc in Industrial Engineering and Management, Oklahoma State University, USA

ปริญญาตรี
- B.SC in Industrial Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล

ปริญญาเอก
- Ph.D Engineering Doctorate, Cranfield University, UK (King Norton Prize)

ปริญญาโท
- M.Sc. in Engineering Management, University of Warwick, UK
- วศ. ม (วิศวกรรมการจัดการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี
- วศ. บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติโดยละเอียด

ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

ปริญญาเอก
- Ph.D. (Industrial Engineering), Khon Kaen University, Thailand.

ปริญญาโท
- M.S. (Statistics), Kasetsart University, Thailand.

ปริญญาตรี
- B.Eng (Chemical Engineering), KMUTNB, Thailand.

ประวัติโดยละเอียด

ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี

ปริญญาเอก
- Ph.D. (Environmental Management), Chulalongkorn University (2014)

ปริญญาโท
- M.Eng. (Chemical Engineering), Chulalongkorn University (2009)

ปริญญาตรี
- B.Eng. (Chemical Engineering), Thammasart University (2007)

ประวัติโดยละเอียด