วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิชญุตร์ ทิมาบุตร

การศึกษา

 • Doctor of Philosophy Logistics, University of The Thai Chamber of Commerce, Thailand
 • M.Eng. Industrial Development, Thammasat University, Thailand
 • B.Eng. Industrial Engineer, Ubon Ratchathani University, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ดร.นพปฎล สกุลสม

การศึกษา

 • 2019 Doctor of Philosophy Industrial Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
 • 2012 Master of Engineering Industrial Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
 • 2008 Bachelor of Engineering Aerospace Engineering, Kasetsart University, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์

การศึกษา

 • 2547 Ph.D. Candidate Production Engineering and Logistics, Technical University of Dortmund (TU Dortmund), Germany
 • 2544 - 2546, Master of Science Global Production Engineering (GPE), Technical University of Berlin (TU Berlin), Germany
 • 2540 - 2543, Bachelor of Engineering Industrial Engineering, Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT), Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

การศึกษา

 • 2555 - 2557, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
 • 2012 - 2014, Doctor of philosophy (Ph.D.) Industrial engineering, Khon Kaen University, Thailand
 • 2551 - 2553, วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สถิติ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย
 • 2008 - 2010, Master of science (M.Sc.) Statistics, Kasetsart University, Thailand
 • 2546 - 2550, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย
 • 2003 - 2007, Bachelor of engineering (B.Eng.) Chemical engineering, King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย

การศึกษา

 • 2007 D.Eng Engineering Management, Southern Methodist University, USA
 • 1997 M.S. Operations Research, Western Michigan University, USA
 • 1994 B.Eng. (Honor) Industrial Engineering, Rangsit University, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี

การศึกษา

 • 2014 Ph.D. Environmental Management, Chulalongkorn University, Thailand
 • 2009 M.Eng. Chemical Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
 • 2007 B.Eng. Chemical Engineering, Thammasart University, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ดร.มณิสรา บารมีชัย

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจนาฎ ไกรปัญญาพงศ์

การศึกษา

 • 2541 วิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 2536 วิศวกรรมศาตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด