วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2555

แผน ข. หลักสูตรสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) -
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG112
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 1(0-2-1) -
NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน 3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG009 หรือคะแนน TOEIC 25 0 หรือเทียบเท่า
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG105
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NG107 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG107
NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) -
รวม 20

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
HG008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -
HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG010 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NS203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NS201 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) -
วิชาเอกเลือก 1 3
รวม 18

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
BG003 การประกอบการเชิงนวัตกรรม 3(3-0-6) -
HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4 3(3-0-6) ศึกษาก่อน HG011 หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
SG005 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) -
NL203 กฎหมายการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) -
วิชาเอกเลือก 2 3
วิชาเลือกเสรี 1 3
รวม 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
HG022 การบริหารตนเอง 3(3-0-6) -
NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 3(3-0-6) -
NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ โลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
NL313 การวิเคราะห์ต้นทุนและการลงทุน 3(3-0-6) -
NL321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกรรม โลจิสติกส์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NS201
NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NS201
วิชาเอกเลือก 3 3
รวม 21

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
SG004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 3(3-0-6) -
NL307 การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6) -
NL323 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) -
NL305 การบริหารการจัดซื้อจัดหา 3(3-0-6) -
NL324 การออกแบบและพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
วิชาเอกเลือก 4 3
วิชาเอกเลือก 5 3
รวม 21

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
HG032 ทักษะการดำรงชีวิตในสังคมโลก 3(3-0-6) -
NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
วิชาเอกเลือก 6 3
วิชาเอกเลือก 7 3
วิชาเลือกเสรี 2 3
รวม 15

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย (สหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NL001 สหกิจศึกษา 6(0-40-20) ได้ผ่านการศึกษาวิชาเอกบังคับ 45 หน่วยกิต
รวม 6