วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แผนการเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ พ.ศ. 2560

แผน ก. หลักสูตรปกติ 4 ปี

ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) -
NG101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG104 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) -
NG106 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 1 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ NG104
NG112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) -
NG113 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) ศึกษาหลังหรือเรียนควบคู่ NG112
NG111 พื้นฐานการฝึกฝีมือช่าง 1(0-2-1) -
NL201 ความรู้พื้นฐานด้านโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน 3(3-0-6) -
รวม 18

ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน TOEIC 250 หรือเทียบเท่า
NG102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาหลัง NG101
NG105 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NG110 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม 2 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG105
NG109 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NL211 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NL202 วิศวกรรมการขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6) -
รวม 19

ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือคะแนน TOEIC 350 หรือเทียบเท่า
NG203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) ศึกษาก่อนNG102
NG107 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) -
NG108 ปฏิบัติการเคมีวิศวกรรม 1(0-2-1) ศึกษาก่อนหรือเรียนควบคู่ NG107
NL206 อุณหพลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
NL215 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-2-1) ศึกษาก่อน/ควบคู่ NG104, NL206
NG210 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
รวม 17

ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 3(3-0-6)
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด 3(3-0-6) -
GE001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) -
GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2 3(3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน TOEIC 450 หรือเทียบเท่า
NL214 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
NL216 ปฎิบัติการวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1(0-2-1)
NG211 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG104
รวม 19

ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป 1 3(3-0-6) -
NL303 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง 3(3-0-6) -
NL304 ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ โลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
NL212 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NG105
NL213 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1(0-2-1) ศึกษาก่อน/ควบคู่ NL212
NL322 เศรษฐศาสตร์และการเงินทางวิศวกรรม 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211
วิชาเอกเลือก 1 3(3-0-6)
รวม 19

ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป 2 3(3-0-6) -
NL307 การออกแบบศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่าย 3(3-0-6) -
NL323 การจัดการการปฏิบัติการ 3(3-0-6) -
NL321 การวิจัยการดำเนินงานสำหรับวิศวกรรม โลจิสติกส์ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211
วิชาเอกเลือก 2 3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 3 3(3-0-6)
รวม 18

ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NL300 ฝึกงานสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์ - ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขา
รวม -

ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
GExxx วิชาเลือกหมวดทั่วไป 3 3(3-0-6) -
NL409 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) -
NL327 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) ศึกษาก่อน NL211
NL410 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 1(0-3-6)
วิชาเอกเลือก 4 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 1 3(3-0-6)
รวม 16

ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เงื่อนไขก่อนเรียน
NL325 การออกแบบและวางผังสิ่งอำนวยความสะดวก 3(3-0-6)
NL326 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6)
NL411 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี 2 3(3-0-6)
รวม 12