สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

Department of Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ครูปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ

นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์

ปริญญาตรี
- วศ.บ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติโดยละเอียด

นายนพพร จันเพ็ง

ปริญญาโท
- 2550 : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาควบคุมและขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี
- 2544 : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติโดยละเอียด