วิศวกรรมโลจิสติกส์

Logistics Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ครูปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญ

นายอนุสรณ์ กาลดิษฐ

การศึกษา

  • 2548 การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) อุตสาหกรรมศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด