บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)

Master of Engineering Program In Logistics Management

สมัครเรียนหลักสูตรนี้
การจัดการโลจิสติกส์ CEO
การจัดการโลจิสติกส์ CEO
การจัดการโลจิสติกส์ CEO

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและสร้างระบบการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้สามารถเชื่อมโยง (Integrate) ทรัพยากรต่างๆที่สำคัญได้แก่ คน กระบวนการ เทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจมีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านบริหารจัดการควบคู่กัน เพื่อให้สามารถก้าวไปเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เข้ากับการบริหารธุรกิจ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้เพื่อผลิตผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโซ่อุปทาน วางแผนการผลิต การขนส่ง และโลจิสติกส์ สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร

จุดเด่นของหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต ได้รับวุฒิ บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มวิชา แผน ก แผน ข
รายวิชาพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาแกนบริหารธุรกิจ 21 21
รายวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 12 12
วิชาเอกเลือก - 9
วิทยานิพนธ์ 12 -
การศึกษาค้นคว้าด้วยเองการจัดการโลจิสติกส์ - 3
รวม 45 45
หมายเหตุ ระยะเวลาการศึกษา 5 ภาคการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน ภาคเสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียนวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน และภาคค่ำ เวลาเรียน 18.00-21.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตัวอย่างกิจกรรมนักศึกษาปริญญาโท CEO MBA Logistics ที่จัดขึ้นทุกปีให้กับนักศึกษา ทั้งการปฐมนิเทศ การบรรยายจากผู้บริหารชั้นนำ การศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ การแข่งขันเกมการจำลองการบริหารธุรกิจ (Management Game) การแข่งขันเกมการจำลองการบริหารโซ่อุปทาน (Fresh Connection Game – เกมชั้นนำระดับโลกในการบริหารโซ่อุปทาน) การอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำ งานเสวนา งานประชุมวิชาการนักศึกษา CEO MBA การปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น ดูรายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมเพิ่มเติม มากดไลค์เราได้ ที่ http://www.facebook.com/Logistics.UTCC

วิธีการรับสมัคร

รายวิชาในหลักสูตร

วิชาบังคับ 4 วิชา จำนวน 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
3(3-0-6)
  การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า
(Logistics Transport and Distribution Management)
3(3-0-6)
 

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)

3(3-0-6)
  ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์
(Logistics Information Technology)
3(3-0-6)
วิชาเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กลยุทธ์สำหรับการผลิต
(Manufacturing Strategy)
3(3-0-6)
  การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Systems Analysis)
3(3-0-6)
  การจัดการความต้องการและการจัดหา
(Demand and Procurement Management)
3(3-0-6)
  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Product Innovation Management)
3(3-0-6)
  การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
(International Trade and Logistics)
3(3-0-6)
  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
(Business Research Methodology)
3(3-0-6)
  สัมมนาทางโลจิสติกส์
(Seminar in Logistics)
3(3-0-6)
  ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการโลจิสติกส์
(Current issues in logistics management)
3(3-0-6)

อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
Swinburne University of Technology, Australia
รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา
Ph.D. (Manufacturing Engineering)
University of New South Wales, Australia
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุนทร
D.Eng. (Industrial Engineering)
Asian Institute of Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล
Eng.D. (Manufacturing Supply Chain)
Cranfield University, UK
ดร.มณิสรา บารมีชัย
Ph.D. (Manufacturing Logistics)
Lehigh University, USA
ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
D.Eng. (Engineering Management)
Southern Methodist University, USA
ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา
Ph.D. (Civil Engineering)
University of Nottingham, UK
ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์
Ph.D. (Engineering Management)
University of Missouri - Rolla, USA

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์

ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้นำเสนองานวิจัยและการให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่สำคัญต่างๆ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับประเทศ อาเซียน และนานาชาติ ในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ การออกแบบโซ่อุปทาน กลยุทธ์การลงทุน การลดต้นทุน การบูรณาการโซ่อุปทาน ความบริหารความเสี่ยงในโซ่อุปทาน เป็นต้น ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ได้นำเสนองานบริการวิชาการพัฒนางานวิจัยชั้นนำ และสร้างความรู้ใหม่ๆ ในงานด้านโลจิสติกส์ซึ่งจะนำไปสู่คุณค่าทางงานวิชาการ การเรียน การสอน และการนำไปประยุกต์ใช้


จบแล้วทำงานที่ไหน

นักศึกษาของเรามาจากบริษัทชั้นนำทางโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง มาต่อยอดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาหลายท่านที่มีความมุ่งหวังในการเปลี่ยนสายงานและได้มาเรียนกับเรา