บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)

Master of Engineering Program In Logistics Management

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

โครงสร้างหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 45 หน่วยกิต ได้รับวุฒิ บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มวิชา แผน ก แผน ข
รายวิชาพื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
รายวิชาแกนบริหารธุรกิจ 21 21
รายวิชาเอก วิชาเอกบังคับ 12 12
วิชาเอกเลือก - 9
วิทยานิพนธ์ 12 -
การศึกษาค้นคว้าด้วยเองการจัดการโลจิสติกส์ - 3
รวม 45 45

หมายเหตุ ระยะเวลาการศึกษา 5 ภาคการศึกษา