บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (CEO MBA)

Master of Engineering Program In Logistics Management

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายวิชาในหลักสูตร


วิชาบังคับ 4 วิชา จำนวน 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain Management)
3(3-0-6)
  การจัดการระบบขนส่งและการกระจายสินค้า
(Logistics Transport and Distribution Management)
3(3-0-6)
 

การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
(Inventory and Warehouse Management)

3(3-0-6)
  ระบบสารสนเทศทางโลจิสติกส์
(Logistics Information Technology)
3(3-0-6)

วิชาเลือก

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  กลยุทธ์สำหรับการผลิต
(Manufacturing Strategy)
3(3-0-6)
  การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์
(Logistics Systems Analysis)
3(3-0-6)
  การจัดการความต้องการและการจัดหา
(Demand and Procurement Management)
3(3-0-6)
  การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Technology and Product Innovation Management)
3(3-0-6)
  การค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
(International Trade and Logistics)
3(3-0-6)
  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
(Business Research Methodology)
3(3-0-6)
  สัมมนาทางโลจิสติกส์
(Seminar in Logistics)
3(3-0-6)
  ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการโลจิสติกส์
(Current issues in logistics management)
3(3-0-6)