วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตแบบปีเดียวจบ

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไปประยุกต์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น การจัดการ FINTECH (Financial Technology) เช่น mobile payment, Smart Phone Application in Business, Cloud Computing, BI, BIG DATA, รวมถึงการจัดการสารสนเทศ (Information Management) Information security และ Data Center Management เป็นต้น นักศึกษายังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับกูรูชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจทั้งในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และต่างประเทศ เช่น Stuttgart Media University, Germany, Chinese Academics of Science สำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมีทุนการศึกษาทั้งนี้ขึ้นกับหัวข้อวิจัย หลักสูตรที่ได้รับรองจาก กพ. จัดการเรียนการสอนแบบปีเดียวจบ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเงิน

รับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา มีการปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 160,000 บาท

เรียนปีเดียวจบ การเรียนการสอนเป็นแบบ block course หรือเรียนทีละรายวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนตามรายวิชาและสะสมหน่วยกิตเพื่อรับวุฒิการศึกษาต่อไปได้

สนใจสมัครเรียนหรือต้องการสอบถามข้อมูล

ผู้อำนวยการหลักสูตร รองศาสตราศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย
โทร. 06-2196-4156
Email: [email protected]

สมัครเรียนเดี๋ยวนี้เลย