วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

กิจกรรมในหลักสูตร

รวบรวมกิจกรรมในหลักสูตรที่ผ่านมา