วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ภาษาอังกฤษ

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Master of Engineering (Computer Engineering and Financial Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

M.Eng. (Computer Engineering and Financial Technology)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีการเงิน โดยเป็นการสอนที่เน้นการสร้างทักษะทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการเงิน (FINTECH) เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และเอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

มีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart Media ประเทศเยอรมัน และ Chubu University ประทศญี่ปุ่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  3. ผู้จัดการระบบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  4. ผู้บริหารด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน