วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

โครงสร้างหลักสูตร


กลุ่มวิชา แผน ก แบบ ก2
(มีวิทยานิพนธ์) (ไม่มีวิทยานิพนธ์)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 36  หน่วยกิต
ก. วิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
ข. วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต
ค.วิชาการค้นคว้าอิสระ - 6 หน่วยกิต
ง.วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต -