วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายวิชาในหลักสูตร


1. วิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NF500 การจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
(Information Organization)
-
NF501 คณิตศาสตร์การเงิน
(Financial Mathematics)
-
NF502 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
-
NF503 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Architectures)
-
NF504 หลักการเขียนงานวิจัย
(Research Writing)
-

2. วิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NF505 สัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Seminar in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF506 ระเบียบวิธีการวิจัยสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Research Methodology in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF507 การสื่อสารแบบไร้สายสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Wireless Communication in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF508 การออกแบบและการบริหารจัดการโครงการสตาร์ทอัพด้านการเงิน
(FinTech Startup Project Design and Management)
3(3-0-6)
NF509 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูลสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
(Data Warehouse and Data Mining in Computer Engineering and Financial Technology)
3(3-0-6)
NF510 แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจและการวิเคราะห์สำหรับสตาร์ทอัพ
(FinTech Startup Business Modelling and Analysis)
3(3-0-6)
NF511 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเทคโนโลยีการเงิน
(Information Technology for Financial Technology)
3(3-0-6)

3. วิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต

นักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 (มีวิทยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 1 วิชา จำนวน 3 หน่วยกิต และนักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข (ไม่มีวิทยานิพนธ์) ให้เลือกเรียน 3 วิชา จำนวน 9 หน่วยกิต จากวิชาเลือกต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NF512 ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัส
(Information Theory and Coding
3(3-0-6)
NF513 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Management)
3(3-0-6)
NF514

ระบบสารสนเทศและการออกแบบการบริการ : กลยุทธ์ แบบจำลอง และวิธีการ
(Information Systems and Service Design : Strategy, Models, and Methods)

3(3-0-6)
NF515 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการให้บริการทางการเงิน
(Fintech: Technology Innovation in Financial Services)
3(3-0-6)
NF516 ความมั่นคงของสารสนเทศในเทคโนโลยีการเงิน
(Information Security in Financial Technolog)
3(3-0-6)
NF517 เทคโนโลยีการเงินชั้นสูง
(Advanced Financial Technology)
3(3-0-6)
NF518 เทคโนโลยีการเงินผ่านคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
(Financial Technology via Mobile Computing)
3(3-0-6)
NF519 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขององค์กร
(Enterprise Computer Architectures)
3(3-0-6)
NF520 สถาปัตยกรรมการบริการ
(Service-Oriented Architectures)
3(3-0-6)