วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

นวัตกรรมธุรกิจระบบราง

เป็นหลักสูตรที่บูรณาการความรู้ระบบขนส่งทางราง การจัดการธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางระบบรางของประเทศ นอกจากเน้นความรู้ทางด้านวิศวกรรมการขนระบบราง เช่น การออกแบบระบบขนส่ง การวางแผนเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ แล้ว ยังเสริมความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราง รวมทั้งเน้นความรู้ด้านการบริการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สถานีและเส้นทางของระบบราง

นอกจากการเข้าทำงานในบริษัทขนส่งระบบราง และบริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องที่กำลังขยายตัวและมีความต้องการแรงงานจำนวนมากในปัจจุบัน แล้ว บัณฑิตยังสามารถนำไปความรู้ไปประยุกต์วางแผนและสร้างธุรกิจอิสระของตนเองที่สอดประสานกับการขยายตัวของระบบขนส่งทางรางในอนาคต

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมธุรกิจระบบราง)

จุดเด่นของหลักสูตร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมธุรกิจระบบราง
 • เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมระบบราง และการจัดการเชิงธุรกิจ
 • ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ, รถไฟฟ้า, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนระบบรางและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้

 • มีเครือข่ายของศิษย์เก่าที่เข้มแข็งในสถานประกอบการอันหลากหลาย สามารถมั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่จบไปมีงานทำ 100%
 • เป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
 • มีทุนการศึกษาทุกคน
 • มีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำ
 • จบแล้วมีงานรองรับ 100 เปอร์เซ็นต์
 • จบแล้วเงินเดือนสูง
 • จบมัธยมสายศิลป์มาก็เรียนได้

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

วิศวกรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและบริการ

 1. วิศวกรระบบราง
 2. วิศวกรพัฒนาและบริหารทรัพยากรกายภาพและอาคาร
 3. วิศวกรวางผังเมือง
 4. วิศวกรธุรกิจระบบราง
 5. วิศวกรออกแบบและวางแผนเครือข่ายระบบขนส่ง และกระจายสินค้า
 6. วิศวกรที่ปรึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ระบบ และแก้ปัญหาในธุรกิจระบบราง
 7. วิศวกรออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
 8. ผู้ประกอบการอิสระ
 9. นักวิชาการ

ระยะเวลาในการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนปกติ

 • 3 ปีครึ่ง - 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2 ปี - 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนนอกเวลาทำการ (เสาร์ - อาทิตย์)

 • 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

ตัวอย่างสถานประกอบการ

หน่วยงานภาครัฐ เช่น บริษัทกรุงเทพธนาคม กระทรวงคมนาคม(กรมราง)

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT), บริษัทรถไฟฟ้า รฟท จำกัด และอื่นๆ

หน่วยงานเอกชน เช่น

 • บริษัทรถไฟฟ้า จำกัด (BTS) และ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM)
 • กลุ่มบริษัทค้าปลีก และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
 • บริษัทขนส่งและกระจายสินค้า รวมทั้งผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สร้างที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม และอพาร์ตเมนท์
 • กลุ่มบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่าย รถไฟและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟและระบบราง ทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรแห่งแรกของเมืองไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่ผลิตบัณฑิตด้านนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

หลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจระบบรางนี้ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบ และจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง และ การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพด้านโลจิสติกส์และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง การพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

ความสำคัญของนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกำหนดกรอบยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการที่เน้นไปการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบรางทั้งสำหรับการขนส่งระบบรางภายในเมือง ระบบรางที่เชื่อมโยงสู่นอกเมือง เชื่อมต่อกับจังหวัดต่างๆ สู่ประเทศเพื่อนบ้าน การลงทุนพัฒนาระบบขนส่งนี้จะทำให้เกิดความต้องการกำลังคนที่มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางในตำแหน่งวิศวกรที่ดูแลระบบ และวิศวกรรมออกแบบและบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับระบบราง ระบบอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์สำหรับระบบราง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาและผลิตแรงงานที่มีคุณภาพมีความรู้ทางระบบอุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบรางป้อนตลาดแรงงานที่มีความต้องการสูง ความร่วมมือของหลักสูตร (สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา)

ความร่วมมือของหลักสูตร (สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา)

 1. Luizhou College, China
 2. บริษัทรถไฟฟ้า รฟท จำกัด
 3. บริษัทภายใต้สภาหอการค้าไทย