วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

ข่าวสหกิจศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

Feb

21

2018
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  วงษ์มณี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์  วงษ์มณี ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกาสหกิจ นางสาววิลาสินี วันงาม ปฏิบัติงาน ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้แนวคิดในการปฏิบัติงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การลดต้นทุนและเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับหน่วยงาน

อ่านต่อ

นาย อุสมาน สะตาปอ นาย นพรัตน์ ขันเพียแก้ว เข้า สหกิจ ที่ แอร์พอร์ท เรียลลิงค์

Feb

05

2018
นาย อุสมาน สะตาปอ นาย นพรัตน์ ขันเพียแก้ว เข้า สหกิจ ที่ แอร์พอร์ท เรียลลิงค์

นักศึกษา วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบรางนาย อุสมาน สะตาปอ
นาย นพรัตน์ ขันเพียแก้ว เข้า สหกิจ ที่ แอร์พอร์ท เรียลลิงค์ ในส่วน บริหารการเดินรถ หน้าที่ ตรวจสอบการเดินรถ วิเคราะห์การปฏิบัติงานเดินรถในแต่ละสถานี เพิ่มนำมาปรับปรุง ประสิทธิภาพ การเดินรถให้เหมาะสม ในแต่ละสถานี บริหารจัดการการขึ้นลงของผู้โดยสาร เป็นการใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียน การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ การจัดการพลังงาน ระบบโลติสติกส์ มาใช้ในการทำงาน และลงมือปฏิบัติจริง

อ่านต่อ