วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Department of Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering Program in Rail Business Innovation Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง)

ชื่อย่อ (ไทย)

วศ.บ. (วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

Bachelor of Engineering (Rail Business Innovation Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)

B.Eng. (Rail Business Management Engineering)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านออกแบบการจัดการระบบราง มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ ทั้งด้านระบบขนส่งทางราง การวางผังเมือง การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ ด้านโลจิสติกส์ และกลยุทธ์ การตัดสินใจในธุรกิจระบบราง พัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง เข้าใจสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

141 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี
  • หลักสูตร ระยะสั้น เพื่อสะสมหน่วยกิตในการเทียบโอนระดับปริญญาตรี

ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาต่างประเทศ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา