วิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง

Rail Business Innovation Engineering

สมัครเรียนหลักสูตรนี้

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ประพันธ์ศักดิ์ บูรณะประภา

การศึกษา

 • 1980 Ph.D. Transportation and Traffic Engineering, Oklahoma State University, USA
 • 2509 วศ.ม. วิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 1966 M.Eng. Hydrualic Engineering, SEATO Graduate School of Engineering, Thailand
 • 2508 วศ.บ. วิศวกรรม การขนส่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
 • 2533 ศศ.บ. รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

การศึกษา

 • 2004 Ph.D. Civil Engineering, University of Nottingham, UK
 • 2001 M.Sc. Environmental Engineering, University of Nottingham, UK
 • 2543 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด

ดร.ภคพงศ์ อมรกุล

การศึกษา

 • 2552 นักศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2544 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2536 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี

การศึกษา

 • 2557 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2545 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
 • 2538 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย​, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

การศึกษา

 • 1997 - 2000, Ph.D. Manufacturing Engineering, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
 • 1995 - 1997, M.Eng. Computer Integrated Manufacturing, Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
 • 1984 - 1986, M.Ed. Physics, Srikhanarintharawirot Prasanmit University, Thailand
 • 1980 - 1984, B.Ed. Physics, Srikhanarintharawirot Bangsange University, Thailand

ประวัติโดยละเอียด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์

การศึกษา

 • 2544 - 2548, Ph.D Electrical Engineering and Telecommunication, University of New South Wales, Australia
 • 2538 - 2540, M.Eng. Electrical Engineering and Telecommunication, Swinburne University of Technology, Australia
 • 2533 - 2537, วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ประเทศไทย

ประวัติโดยละเอียด